หลักสูตรการศึกษาปี 2551 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : ปริญญาการบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
B.B.A. (Business Computer)


จุดประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจระดับวิชาชีพ (Professional) ในวิชาบริหารธุรกิจเฉพาะทาง ในวิชาการด้าน ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถติดตามและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีฯ และการบริหารธุรกิจในงานอาชีพ
4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีเจตคติและค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณภาพ จริยธรรม และปัญญาธรรม

คุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมวิชา

โครงสร้างหลักสูตร
       มีหน่วยกิตการเรียนตลอดหลักสูตรในแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต และมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
    (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0)
           (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
                2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0)
                2000101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0)
           (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
                2500103 วิถีโลก 3(3-0) และ/หรือ
                2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
           (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
                4000102 วิการคิดและการตัดสินใจ 3(2-2) และ/หรือ
                4000104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2)2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 49 หน่วยกิต
    (1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 35 หน่วยกิต
           1.1 บังคับ เรียน 24 หน่วยกิต
                1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0)
                3503901 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2)
                3504101 จริธรรมทางธุรกิจ 3(3-0)
                3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0)
                3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0)
                3503201 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
                4122502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 3(2-2)
                4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2)
          1.2 เลือกเรียน ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
                3503202 การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
                3503203 การประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
                3504201 การจัดการของคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
                3504202 การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
                3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
                35694908 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
                4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0)
                4121103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม 3(2-2)
                4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2)
                4121301 โปรแกรมภาษาเบสิก 3(2-2)
                4121302 โปรแกรมภาษาโคบอล 1 3(2-2)
                4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2)
                4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2)
                4122203 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล 3(2-2) 4122401 ภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
                4122602 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 3(2-2)
                4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2)
                4122606 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(2-2)
                4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2)
                4123601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 1 3(2-2)
                4123603 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี 3(2-2)
                4123604 โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า 3(2-2)
                4123605 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน 3(2-2)
                4123607 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2)
                4123611 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการธนาคาร 3(2-2)
                4123612 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2)
                4123613 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2)
                4123615 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ 3(2-2)
                4123619 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 3(2-2)
                4123702 ระบบการสื่อสารข้อมูล 3(2-2)
                4123903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
                4124501 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2)

                ** ข้อกำหนดเฉพาะ
                 1ในแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตาม 1.2 แทน
                 2) ผู้ที่ไม่เคยเรียนรายวิชาต่อไปนี้
                     3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
                     3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
                    3521101 การบัญชี 1
                    3521102 การบัญชี 2
                   4112105 สถิติธุรกิจ
                   3531101 การเงินธุรกิจ
                  3541101 หลักการตลาด
                  ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
             3) สำหรับผู้ที่เคยสอบได้รายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าหรือเคยสอบได้รายวิชาที่สูงกว่ารายวิชาที่
                  กำหนดไว้ใน ข้อ 2) มาแล้วในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้ยกเว้นไม่ต้องเรียน


         (2) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ เรียน 9 หน่วยกิต
          3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0)
          35) ในกรณีเคยเรียนรายวิชาบังคับในระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของสถาบันราชภัฏแล้ว
ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือก43101 การบริหารการตลาด 3(3-0)
          3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0)

          ** ข้อกำหนดเฉพาะ
          1) ผู้ที่เรียนแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ต้องผ่านการศึกษา
               รายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
          2) ผู้ที่ไม่เคยเรียนรายวิชา 3561101 องค์การและการจัดการ และ 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
              ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
          3) สำหรับผู้ที่เคยสอบได้รายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าหรือเคยสอบได้รายวิชาที่สูงกว่ารายวิชาที่
              กำหนดไว้ในข้อ 2) มาแล้วในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้ยกเว้นไม่ต้องเรียน
          4) กรณีที่เคยเรียนรายวิชาบังคับของกลุ่มวิทยาการจัดการมาแล้วในระดับอนุปริญญา ให้เลือก
              เรียน รายวิชาเลือกในแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่กำหนดไว้ใน 1.2 แทน

         (3) กลุ่มวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต
              3503811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2 2(0-90)
              3504808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2 3(0-210)


3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
          ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นเกณฑ์ในการสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น